TTO 24h väljaõppekoolitus

Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõppekoolitus töökeskkonnavolinikule, -nõukogu liikmele, teistele ettevõttes tööohutusalaseid ülesandeid täitvatele isikutele.

Koolituse sihtrühm: TÖÖKESKKONNAVOLINIK, TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIGE, TEISED TÖÖOHUTUSALASEID ÜLESANDEID TÄITVAD ISIKUD

Koolitaja: 25-aastase töökogemusega jurist-töökeskkonna konsultant ILLE NAKURT-MURUMAA

Koolituse toimumiskoht: veebikeskkond MS Teams

Toimumisaeg: 06.-07. aprillil 2021 kell 10.00 kuni 16.00

Koolituse hind: üks päev - 90.- /osaleja;

                           kaks päeva - 150.-/osaleja.

                           Hinnale lisandub käibemaks.

Koolituse õppekava:

1. PÄEV 

I TEEMA - Töötervishoiu ja tööohutuse süsteem. Õiguslikud nõuded (TTOS; TLS; IKS)

 • Õiguslikud nõuded – kuidas kohaldada õiguslikke nõudeid (EL direktiivid, TLS, TTOS) 21. sajandi töösuhtele?
 • Isikuandmete käitlemine tööohutuse valdkonnas (tähelepanu all  tervisekontroll; tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine; töötajat terviseseisundiga arvestamine; raseda töötaja töötingimused jne);
 • Õiguslikult korrektse kuid ettevõtte tegelikke vajadusi arvestava ohutussüsteemi loomine (riskide hindamine - tegevuste kavandamine -  sekkumismeetmete rakendamine - süsteemi toimivuse hindamine / kontroll - parendusmeetmete rakendamine);
 • TTOS muudatused - 01.03.2021 jõustunud muudatused, TEIS (tööelu infosüsteem) kasutamine.
 •  Poolte vastastikused kohustused - kes siis ikkagi vastutab töötaja elu ja tervise eest?

II TEEMA - Ohutuse tagamise abinõud

 •  Juhendamine 21. sajandil - kas 20 cm ohutusjuhendeid või äpp töötaja telefonis?
 •  Töökeskkonna ja töökorralduse kujundamine (ergonoomia, psühhosotsiaalsed tegurid). Töökorralduse reeglid;

III TEEMA - Ohutegurid töökeskkonnas, riskianalüüs, tegevuskava

 •  Riskianalüüs. Ohutegurite tuvastamine. Ohutegurite parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks. RISKIANALÜÜSI VORMISTAMINE.
 • Füüsikalised ohutegurid - müra, vibratsioon, temperatuur. Väljas töötamine.
 •  muud töökeskkonna ohutegurid (s.h. radoonimäärus jm. uued kohustused tööandjale).

2. PÄEV 

IV TEEMA -  Bioloogiline oht ja sellega seotud lisariskid

 • Bioloogilised ohutegurid, sealhulgas COVID-19, gripp jt.
 • Keemilised ohutegurid - kuidas ära tunda ja mida nendega peale hakata. Kuidas tagada ohutus kemikaalide käitlemisel?
 • Isikukaitsevahendite valik. Juhendamine isikukaitsevahendite kasutamise nõuetest;
 • Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine;

V TEEMA   -  Tööga seotud tervisekahjustused. Õnnetuse oht. Tööõnnetused ja kutsehaigused.

 •  Õnnetuse oht TTOS-s; SeOS-s, KemS-s. Mis on mis ja kuidas ennetada ja/või sekkuda? Millal on mõistlik riskid kindlustada?
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
 •  Tööga seotud haigused.
 • Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine;

Toetatud iseseisev töö (vastavalt osaleja soovile ohutusjuhendi koostamine või riskihindamine valitud töökohale).

TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE  PÄRAST ISESEISVA TÖÖ HINDAMIST.

                    

 

Koolitusele registreerimine

Palume täita alljärgnev vorm.

Kui osalete koolitusel eraisikuna, siis palume täita antud väljad eraisiku andmetega.
Saada