TTO 24h väljaõppekoolitus

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppekoolitus 24h õppekava alusel

02.-04. oktoobril 2019.a.

Koolituse sihtrühm: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed; ettevõttes tööohutusalast tööd korraldavad isikud (töökeskkonnaspetsialist, ettevõtte juht jne)

Koolitaja: 24-aastase töökogemusega jurist-töökeskkonna konsultant ILLE NAKURT-MURUMAA

Koolituse toimumiskoht: Tondihobu Koolitusklass  Laki põik 2, Tallinn

Koolituse maksumus: 150.-  Hinnale lisandub käibemaks.

Koolituse õppekava:

I päev (auditoorne loeng)

 • Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes (TÖÖKESKKONNASPETSIALIST, -VOLINIK, TÖÖKESKKONANÕUKOGU, ESMAABIANDJA) 
 • Tööandja ohutusalane ennetustegevus . Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus; Leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest.
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine;
 • Tööandja vastutus. Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas;

II ja III päev (auditoorne loeng, praktilised harjutused - teemade täpne jaotus koolituspäevade vahel sõltub koolitusele osalenute arvust ja tegevusvaldkondadest)

 • Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded. Ergonoomia. Töökoha kohandamine.
 • Ohutegurid töökeskkonnas (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühhosotsiaalsed, s.h. öötöö). Kuidas tuvastada ohutegurite mõju tervisele.;
 • Riskianalüüs. Ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; Isikukaitsevahendite valik. Juhendamine isikukaitsevahendite kasutamise nõuetest.
 • Tervisekontrolli korraldamine;
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
 • Töökeskkonna sisekontroll
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
 • Tööga seotud haigestumised, s.h. kutsehaigestumised.  Tööõnnetuse ja kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamine.

Koolituspäevade täpne ajakava, s.h. algus ja lõpp saadetakse osalejatele hiljemalt 3 päeva enne koolituse toimumist.

Koolitusele registreerimine

Palume täita alljärgnev vorm.

Kui osalete koolitusel eraisikuna, siis palume täita antud väljad eraisiku andmetega.
Saada